© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
“A MUZSIKA HÍDJA”   FESZTIVÁL   2013 BUDAPEST              Műsor:         Kodály Zoltán:             Székely keserves             Este             Norvég leányok             Békesség-óhajtás - 1801. Vezényel: HORÁNYI OTTILIA
HARMONIA ALBENSIS 2013. július 18. csütörtök 19.30 BAZILIKA SZÉKESFEHÉRVÁR Műsor: W. A. MOZART: C-MOLL MISE KV. 427           Vezényel:           DRAHOS BÉLA
“Szent István városa köszönti Szent László városát” HANGVERSENY NAGYVÁRADON 2013. június 1. szombat 19.00 Partiumi Keresztény Egyetem
Szent István emlékév ABA-NOVÁK EMLÉKNAP Ünnepi kórushangverseny Vezényel: KNEIFEL IMRE AUTH ÁGNES HORÁNYI OTTILIA
KÖZREMŰKÖDÉS A SZENT ISTVÁN EMLÉKÉV ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJÁN a  város felnőtt és ifjúsági kórusaival 2013. január 4. péntek 16.00 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Díszterem
Vezényel: KNEIFEL IMRE AUTH ÁGNES HORÁNYI OTTILIA
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
István: Varju Kálmán Asztrik, koronázó érsek: Tordy Géza           Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze Püspökök: Trokán Péter és Lábodi Ádám Szertartásmester: Mihályi Győző További közreműködők:       Alba Regia Vegyeskar       Primavera Vegyeskar       Kodály Zoltán Gimnázium Vegyeskara            Karigazgató: Kneifel Imre       Alba Regia Táncegyüttes; koreográfus: Majoros Róbert Hangfelvételről közreműködik:       Alba Regia Szimfonikus Zenekar; vezényel: Drahos Béla Zeneszerző: Horváth Károly Látványtervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida Rendező: Szikora János
KÖZREMŰKÖDÉS A 2013. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK István oratórium
A szövegkönyvet eredeti források alapján készítette: Matuz János és Szikora János
KÖZREMŰKÖDÉS A SZÉKESFEHÉRVÁRI “WAGNER-SZOBORLELET” CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN
Hans Leo Hassler: Ünnepre jöttünk Petrovics Emil: Játszik a szél Kodály Zoltán: Esti dal Sakura - tradícionális japán dal       szólót énekel: Radics Éva, zongora: Szarka Andrea
Vezényel: HORÁNYI OTTILIA
Műsor:
Somorjai Ferenc tanár úr, karnagy emléktáblájának avatása és emlékhangverseny Felhívás közadakozásra Kedves Fehérváriak és Fehérvárhoz kötődő Zeneszerető Barátaink! Somorjai   Ferenc    (1923-2009)   zenetanár,   karnagy,   a   város   zenei   életének   közismert   személyisége   emlékére,   születésének 90   évfordulóján,   idén   ősszel   a   Székesfehérvári   Városszépítő   és   Védő   Egyesület   művészi   emléktáblát   kíván   elhelyezni   a Hiemer-tömb   Jókai   utcai   homlokzatán,   a   hajdani   Zeneiskola   falán.   Hasonlóan   a   tavalyi   kezdeményezésükhöz,   amikor   Tanár   úr nyughelyén, a Palotai úti Hosszú-temetőben sírkövet állítottak fel, az emléktáblát is közadakozásból kívánják megvalósítani. Ehhez kérjük minden zeneszerető fehérvári, illetve Fehérvárhoz kötődő személy hozzájárulását! A   tervek   szerint   október   15-ére,   a   születésnap   közelében,   a   Fehér   Bot   Világnapján   emlékhangversenyt   szervezünk   Somorjai Ferenc   muzsikus   tisztelőinek   és   barátainak   közreműködésével   a   Barátok   Templomában   (Városház   tér).   A   hangversenyen rangos közreműködő zenészekkel és énekesekkel együtt fellép a Primavera kórus is Horányi Ottilia vezényletével. Segítségüket előre is köszöni a szervező Székesfehérvári Városszépítő és Védő Egyesület, amelynek felhívása itt olvasható.                                                     A művészi emléktábla agyag- és gipszmintája:
Program A Szent István Emlékév Fanfárja Lassus: A visszhang – madrigál két kórusra,             vezényel: Kneifel Imre Bárdos Lajos: Szegény Bodri,                                    vezényel: Auth Ágnes Bárdos Lajos: Tábortűznél,                                        vezényel: Feke Mariann Szent István ének, Bakonyi népdalok és dudanóták, vezényel: Kneifel Imre Albán és svéd népdalok,                                            vezényel: Kneifel Imre Ludwig van Beethoven: István király nyitány,             vezényel: Drahos Béla G. Verdi: Rabszolgakórus (Nabucco),                        vezényel: Drahos Béla G. Verdi: Cigánykórus (Trubadúr),                              vezényel: Drahos Béla
2013 FRICSAY-DÍJASA: KNEIFEL IMRE GRATULÁLUNK! ld. médiaoldalunkat
HALOTTAK-NAPI KONCERT 2013. november 4. hétfő 19.30 Bazilika Székesfehérvár
KÖZREMŰKÖDIK  kérjük, kattintson a kis képre
2013. május 18. Szent Sebestyén templom, Székesfehérvár Közreműködés Rebényi Katalin és Mester Márk esküvőjén
   Felcsendül: Harmat Artúr: Missa Assumpta est J. Clarke: Jertek, áldjuk Istent! Orbán György: Ave Maria W. Byrd: Ave verum D. Casares: Dios te salve Maria
Orgonán közreműködik: Szarka Andrea
Vezényel: HORÁNYI OTTILIA
Szeretettel gratulálunk együttműködő partnerünknek, az ALBA REGIA ZENEMŰVÉSZETI EGYESÜLETNEK abból az alkalomból, hogy megrendezésre kerül első hangversenyük. Örömmel és barátsággal várjuk a koncertet, és az igényes zene kedvelőivel és művelőivel való találkozást. 2013. november 22. péntek 19.30 Magyar Király Szálló Kupolaterme Székesfehérvár
KARÁCSONYI KONCERT 2013. december 16. hétfő 19.30 Bazilika Székesfehérvár vezényel: DRAHOS BÉLA
Műsor:  Kocsár Miklós:  Vagyunk és leszünk Kocsár Miklós: Hegyet hágék Orbán György: Ave Maria Daróci Bárdos Tamás: Tűnődés Petrovics Emil: Játszik a szél Petrovics Emil: Ördögtánc Kodály Zoltán: Székely keserves Kodály Zoltán: Este Kodály Zoltán: Norvég lányok Kodály Zoltán: Békesség-óhajtás - 1801. esztendő Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány Bárdos Lajos: Első népdalrapszódia Daróci Bárdos Tamás: Farsangi vigasságok  Vezényel: HORÁNYI OTTILIA
KÖZREMŰKÖDÉS A SZENT ISTVÁN EMLÉKÉV ZÁRÓÜNNEPÉLYÉN 2013. december 20. 17.00 Vörösmarty Színház Székesfehérvár
A műsorban többek között felcsendül: Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus Közreműködik: a 100 éves Alba Regia Szimfonikus Zenekar Alba Regia Vegyeskar (Kneifel Imre) Primavera Vegyeskar (Horányi Ottilia) Vezényel: DRAHOS BÉLA
“LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ” /Kodály Zoltán/ A Primavera Kórus karitatív karácsonyi koncertjei vezényel: HORÁNYI OTTILIA Köszönet a Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj Alapítványnak
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
FŐHAJTÁS MUZSIKÁVAL SOMORJAI FERENC (1923-2009) zenetanár, karnagy emléke előtt születésének 90. évfordulóján 2013. október 15-én kedden 18.00 órakor a Szent Imre templomban (Székesfehérvár, Városház tér 4.)
MŰSOR
kérjük, kattintson a kis képre