© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
vezényel: DRAHOS BÉLA
♪♪. ÁLLOMÁS  Klassz klasszikus” Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje Népszerű áriák, kórusok Giuseppe Verdi operáiból
Közreműködés az Ifjúsági Hangversenybérlet koncertjén
Vörösmarty Színház 2014.01.27. 12.00 óra
A   Szent   István   Emlékév   ráirányította   a   figyelmet   Székesfehérvárra, történelmi     múltunkra.     Városunk     közösségeinek     összefogásával méltó    módon    emlékeztünk    államalapító    királyunkra,    Szent    István örökségére...” Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében dr.   Cser-Palkovics   András   polgármester   úr   a   Primavera   Kórust   is megtisztelte    azzal    a    meghívóval,    amellyel    a    felújított    Vodafone Sportcentrumban   megrendezésre   kerülő   zenés,   táncos   gálaműsorra invitál,    ezzel    is    megköszönve    az    Emlékévben    végzett    művészeti tevékenységünket. Köszönjük a megtisztelő felkéréseket és a meghívást.
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
SZÉKESFEHÉRVÁRI YBL NAPOK 2014
2014. április 5. szombat 18.00 óra Felsővárosi Szent Sebestyén templom Székesfehérvár
DRAHOS BÉLA Liszt-díjas fuvolaművész és a PRIMAVERA KÓRUS ünnepi hangversenye YBL MIKLÓS születésnapjának előestéjén
Radics Éva Simon Gergő Horváth Csaba
- szoprán - tenor - basszus
orgonán kísér: Szarka Andrea
Ybl Miklósról megemlékezik CSUTINÉ SCHLEER ERZSÉBET építész
szólisták:
További információk a rendezvényekről:
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
vezényel: DRAHOS BÉLA
HÚSVÉTI HANGVERSENY
2014. április 23. szerda 19.30 óra Bazilika, Székesfehérvár
J. HAYDN: A MEGVÁLTÓ HÉT SZAVA A KERESZTFÁN
Zemlényi Eszter Balogh Eszter Dékán Jenő Gradsach Zoltán
- szoprán - alt - tenor - basszus
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre) Primavera Vegyeskar (karigazgató: Horányi Ottilia)
szólisták:
vezényel: ARADY EMŐKE HORVÁTHNÉ PURU OLGA KOMÁROMI ATTILÁNÉ RADICS ÉVA REINER RENÁTA VARGA JÚLIA
„PRIMAVERA HARMATCSEPPEK” A PRIMAVERA KÓRUS MEGLEPETÉS-HANGVERSENYE
2014. május 25. vasárnap 17.00 óra Magyar Király Szálló kupolaterme Székesfehérvár, Fő u. 10.
Műsor:
karigazgató: HORÁNYI OTTILIA
„MA AZ ÉNEKESEK VEZÉNYELNEK”
Ligeti György: Kállai kettős Udvardy László: Bájoló G. Gershwin - R. Williams: Summer Time Steve Dobrogosz: Zakuro Steve Dobrogosz: Kosumosu Birtalan József: Félre tőlem, búbánat Karai József: Ugrótánc Bárdos Lajos: Dana-dana
szólót énekel: RADICS ÉVA közreműködik: BÓDI RÉKA ÁGNES - ütő SZEDER BALÁZS - nagybőgő SZARKA ANDREA - zongora, orgona
L. Marenzio: Zefiro torna Hans Leo Hassler: Őszi fák P. Certon: Piaci pletyka Thomas Tallis: O nata lux de lumine Ch. Gounod, Charles: Ave verum Liszt Ferenc: Tu es Petrus
        orgonamuzsika:    J.S.Bach: Sinfonia (Kantate Nr.156)    J.Pachelbel: e-moll Toccata
A hangversenyt támogatja a HOTEL MAGYAR KIRÁLY****
A HARMONIA ALBENSIS hangversenysorozat teljes plakátja itt látható:
HARMONIA ALBENSIS 2014. július 3. csütörtök 19.30 BAZILIKA - SZÉKESFEHÉRVÁR
Műsor: J.G. ALBRECHTSBERGER: C-dúr hárfaverseny J. HAYDN: Nelson-mise
vezényel: DRAHOS BÉLA
Közreműködik: VIGH ANDREA hárfaművész ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
DÉKÁN JENŐ- tenor KISS ANDRÁS - basszus
NÁSZ RENÁTA - szoprán VINCZE KLÁRA - alt
PRIMAVERA Vegyeskar karigazgató: HORÁNYI OTTILIA ALBA REGIA Vegyeskar karigazgató: KNEIFEL IMRE
2014. július 12. Szent Imre templom, Székesfehérvár Közreműködés Török Orsolya és Döry Sándor esküvőjén
F.Schubert: G-dúr mise L.Cohen: Hallelujah H.Purcell: Trumpet tune F.Schubert: Ave Maria J.Pachelbel, J.S.Bach orgonaművei
felcsendül:
PRIMAVERA KÓRUS RADICS ÉVA - szoprán HORVÁTH CSABA - basszus ZSÉDELY TAMÁS - trombita SZARKA ANDREA - orgona
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
közreműködik:
László: Makranczi Zalán Koronázó érsek: Blaskó Péter Püspökök: Dobos Imre és Kricsár Kamill Szertartásmester: Mihályi Győző
KÖZREMŰKÖDÉS A 2014. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK Szent László
A szövegkönyvet eredeti források alapján készítette: Matuz János és Szikora János
Zeneszerző: Horváth Károly Látványtervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida
Hangfelvételről közreműködik:            Nagyváradi Szimfonikus Zenekar
Alba Regia Táncegyüttes és a Nagyváradi Szigligeti Színház, Nagyvárad Táncegyüttes            Koreográfus: Horváth Csaba és Majoros Róbert            Akciórendező: Feith Zoltán
Alba Regia Vegyeskar Primavera Vegyeskar Kodály Zoltán Gimnázium Vegyeskara Nagyváradi Szent László Gimnázium Gyermekkórusa            Karigazgató és karmester: Kneifel Imre
Vakler Anna - Népénekes Benedekffy Katalin - Napbaöltözött Asszony Thompson Lara - Elrabolt lány Rovó Tamás - Szent Imre Matus György - Szent István Kuna Károly - Salamon király
További közreműködők:
Rendező: Szikora János
közreműködik: SZABADI VILMOS - hegedű FENYŐ ERVIN - vers
HOMMAGE A LÁNG GYÖRGY 2014. szeptember 24. szerda 19.30 óra Zeneakadémia, Nagyterem, Budapest
műsor: Radnóti Miklós: Töredék Láng György: Concerto Ebraico Beethoven: IX. Szimfónia op. 125.
vezényel: DRAHOS BÉLA
rendező: ALBA REGIA ZENEMŰVÉSZETI EGYESÜLET
ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
ZEMLÉNYI ESZTER - szoprán BALOGH ESZTER - alt DÉKÁN JENŐ - tenor KISS ANDRÁS - bariton
ALBA REGIA VEGYESKAR         karigazgató: KNEIFEL IMRE PRIMAVERA VEGYESKAR         karigazgató: HORÁNYI OTTILIA
`
A ZENE VILÁGNAPJA „TESTVÉR LÉSZEN MINDEN EMBER” 2014. október 1. szerda 18.00 óra VODAFONE Sportcentrum Székesfehérvár, Gáz u. 19.
MŰSOR KÖZREMŰKÖDŐK
Közreműködés a SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS -VÉDŐ EGYESÜLET szervezésében SOMORJAI FERENC zenetanár, karnagy emléktáblájának avatóján 2014. szeptember 30. kedd 17.00 óra Hermann László Zeneiskola Székesfehérvár, Városház tér 3.
2014. október 18. szombat 17.00 óra Lovasberényi Sarlós Boldogasszony templom (Lovasberény, Kossuth u. 74.) ÜNNEPI HANGVERSENY YBL MIKLÓS születésének 200. évfordulója alkalmából
Daróci Bárdos Tamás: Felvirradt az Isten napja Bárdos Lajos: Boldogasszony T. Tallis: O nata lux de lumine - vezényel: RADICS ÉVA C. Gounod: Ave verum - vezényel: ARADY EMŐKE Liszt Ferenc: Tu es Petrus - vezényel: REINER RENÁTA F. SCHUBERT: G-DÚR MISE
műsor:
PRIMAVERA KÓRUS RADICS ÉVA - szoprán SIMON GERGŐ - tenor HORVÁTH CSABA - basszus SZARKA ANDREA - zongora és orgona
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
közreműködik:
A rendezvény védnöke SZILI MIKLÓS polgármester Megemlékezést mond CSUTINÉ SCHLEER ERZSÉBET építész
HALOTTAK-NAPI KONCERT 2014. november 6. csütörtök 19.30 Bazilika Székesfehérvár
Közreműködik: ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR ALBA REGIA VEGYESKAR - karigazgató: KNEIFEL IMRE PRIMAVERA VEGYESKAR - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA
J. Haydn: Gyász Szimfónia No.44 L. Cherubini: Requiem
vezényel: DRAHOS BÉLA
BÁRDOS LAJOS EMLÉKEST 2014. november 14. péntek 18.00 Egyetemi Hangversenyterem Győr, Kossuth Lajos u. 5.
Közreműködik:
GYŐRZÁMOLYI BÁRDOS LAJOS VEGYESKAR karnagy: RÓTH JÓZSEF zongorán közreműködik: BERKI IBOLYA
PRIMAVERA VEGYESKAR karnagy: HORÁNYI OTTILIA zongorán közreműködik: SZARKA ANDREA
GYŐRI RÁBA DAL- ÉS TÁRSASKÖR karnagy: RÓTH JÓZSEF zongorán közreműködik: BERKI IBOLYA
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÓRUSFESZTIVÁL 2014. november 22. szombat 18.00 Táncház, Székesfehérvár, Malom u. 6.
ALBA REGIA VEGYESKAR - karnagy: KNEIFEL IMRE VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS - karnagy: ZEMLÉNYI KATICA MUSICOLORE ÉNEKEGYÜTTES - művészeti vezető: RADICS ÉVA BÁSTYA KAMARAKÓRUS - karnagy: WÁGNERNÉ UGHY TÜNDE ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE  - karnagy: SZABÓ ADRIENN ALCOA-KÖFÉM NYUGDÍJAS FÉRFIKÓRUS - karnagy: MIHÁLY GYÖRGY PRIMAVERA KÓRUS - karnagy: HORÁNYI OTTILIA
KARÁCSONYI KONCERT 2014. december 17. szerda 19.30 Bazilika Székesfehérvár
Közreműködik:
A koncert utáni baráti éneklésen zongorán közreműködik: VASVÁRI TAMÁS
AZ I. VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUM SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDEZVÉNYEI 2014. december 11. csütörtök 18.00 Szent Imre templom, Székesfehérvár
Közreműködik: ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR ALBA REGIA VEGYESKAR - karigazgató: KNEIFEL IMRE PRIMAVERA VEGYESKAR - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA KODÁLY ZOLTÁN ISKOLA GYERMEKKARA - felkészítő: KNEIFEL IMRE vezényel: DRAHOS BÉLA
Karácsonyi dalok a kórusok előadásában Arthur Honegger: Karácsonyi Kantáta
LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ” /Kodály Zoltán/ A Primavera Kórus karitatív karácsonyi koncertjei vezényel: HORÁNYI OTTILIA Köszönet a Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj Alapítványnak
MŰSOR
W. A. Mozart: Requiem
Közreműködik: ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR ALBA REGIA VEGYESKAR - karigazgató: KNEIFEL IMRE PRIMAVERA VEGYESKAR - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA vezényel: DRAHOS BÉLA
szólisták:
Kertesi Ingrid - szoprán Meláth Andrea - alt
Mukk József - tenor Jekl László - basszus
a rendezvény meghívója
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
MŰSOR