Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Székesfehérvár énekesei és zenészei együtt ünneplik 2015. március 21-én szombaton Székesfehérvár különböző helyszínein JOHANN SEBASTIAN BACH születésének 330. évfordulóját.
© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
vezényel: ANTAL MÁTYÁS Liszt-díjas, Bartók-Pásztory-díjas karmester
HÚSVÉT 2015 ZENÉS ÁHÍTAT KERESZTÚTTAL
2015. március 31. kedd 19.30 óra Felsővárosi Szent Sebestyén templom Székesfehérvár
G. B. Pergolesi: Stabat Mater F. Schubert: G-dúr Mise Tomislav Ivančić keresztúti elmélkedése Tóth Tamás atya tolmácsolásában
Szalai Ágnes Derzsi-Pap Enikő Varga Donát Szerdahelyi Pál
- szoprán - alt - tenor - basszus
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Kodály Zoltán leánykar (karigazgató: Kneifel Imre) Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre) Primavera Vegyeskar (karigazgató: Horányi Ottilia)
szólisták:
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT ISTVÁN BAZILIKA FELÚJÍTÁSÁNAK JAVÁRA
2015. április 18. szombat 19.30 óra Szent István Bazilika, Székesfehérvár
vezényel szoprán zongora
: HORÁNYI OTTILIA : RADICS ÉVA : SZARKA ANDREA
PRIMAVERA KÓRUS
Köszöntőt mond: SPÁNYI ANTAL megyéspüspök
betanító karmester vezényel fuvola szóló
: GEDE LÁSZLÓ : SZEBIK ATTILA : HÁMORI ZSÓFIA
BUKOSZA ZITA, a székesfehérvári Versünnep 2014 győztese
”DICSŐÍTSÉTEK AZ URAT MUZSIKÁVAL...” /98. zsoltár/
SZÉKESFEHÉRVÁRI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR
MŰSOR
A PRIMAVERA KÓRUS ÁLLATI VICCES KONCERTJE
2015. május 9. szombat 17.00 óra Csók István Képtár Székesfehérvár, Bartók Béla tér
Közreműködik: Horváth Péter - cselló, Szarka Andrea - zongora Reiner Renáta - gitár, Kozma Tamás - gitár, nagybőgő
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
Székesfehérvár városa, a zenekar és az évtizedek óta együttműködő Primavera Kórus és Alba Regia Vegyeskar szeretettel és énekszóval köszönti DRAHOS BÉLÁT 60. születésnapja alkalmából.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar BARTÓK BÉLA EMLÉKHANGVERSENYE
2015. május 25. 19.00 óra Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
Műsor:  BARTÓK BÉLA: Két kép, II. hegedűverseny, Tánc-szvit
Közreműködik: SZABADI VILMOS Liszt-díjas hegedűművész
Vezényel: DRAHOS BÉLA Liszt-díjas fuvolaművész, karmester
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!!
HARMONIA ALBENSIS 2015. augusztus 6. csütörtök 19.30 FELSŐVÁROSI SZENT SEBESTYÉN TEMPLOM, SZÉKESFEHÉRVÁR
Műsoron az operairodalom legszebb imádságai: Stradella, Mozart, Bellini, Verdi, Puccini és Mascagni zeneművei
vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM Liszt- és Kossuth-díjas karmester
Közreműködik: BOROSS CSILLA operaénekes ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
PRIMAVERA Kórus - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: KNEIFEL IMRE
PIETÀ SIGNORE”
Részvétel a Prágai Nyári Nemzetközi Kórustalálkozón
2015. július 16-19. PRÁGA, CSEHORSZÁG
Fellépés Prága Óvárosában a Szt. Miklós, illetve Szt. Salvator templomban; és közreműködés misén az Óvárosban
Műsoron: J. Arcadelt, T. L. Victoria, W. A. Mozart, F. Schubert, G. Donizetti, S. Rachmaninov, L. Cohen; A. Dvorak, L. Janaček; Liszt Ferenc, Harmat Artúr, Halmos László, Kodály Zoltán, Daróci Bárdos Tamás, Kocsár Miklós, Orbán György művei
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
szoprán szóló: VADÁSZY BARBARA zongora és orgona: SZARKA ANDREA
A koncert után Simon Erika írónő és Medveczky Ádám dedikálja az „És mégis megszólal a pálca” c. könyvet.
Könyves Kálmán: Egyed Attila Álmos herceg: Száraz Dénes Krónikás: Blaskó Péter Koronázó érsek: Mihályi Győző Püspökök: Tűzkő Sándor és Lábodi Ádám Felícia, szicíliai királylány: Törőcsik Franciska Eufémia, a kijevi fejedelem lánya: Kerkay Rita
KÖZREMŰKÖDÉS A 2015. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK Könyves Kálmán A szellem harcosa
Dramaturg: Matuz János Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida Látványtervező: Szendrényi Éva Zeneszerző: Horváth Károly Koreográfus: Horváth Csaba
Szabad Színház Alba Regia Táncegyüttes Alba Regia Vegyeskar Primavera Kórus
Rendező: Szikora János
További közreműködők:
vezényel: CARLO PONTI Jr.
MUSICA SACRA SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY
2015. augusztus 18. kedd 21.00 óra /esőnap: augusztus 19./
PUCCINI: Preludio Sinfonico Requiem Messa di Gloria
Primavera Kórus – karnagy: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar – karnagy: Kneifel Imre Pausa Kórus – karnagy: Borbás Károly Várpalotai Bányász Kórus – karnagy: Borbás Károly Viadana Kamarakórus – karnagy: Kurucz Gergely Dunaújvárosi Vegyeskar – karnagy: Horváth Péter András Vass Lajos Kórus – karnagy: Fügedi-Bárd Judit Ars Musica Vegyeskar – karnagy: Szabó Adrienn
László Boldizsár Kálmándy Mihály
- tenor - bariton
szólisták:
műsor:
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a régió énekkaraiból álló Egyesített Kórus:
Zenei igazgató: Drahos Béla
2015. szeptember 19. szombat 17.00 óra
Fellépés a NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA keretében szervezett jótékonysági koncerten a Nádasdy-kastélyban Fellépők: Veszprémi Légierő Zenekar Katona János vezetésével Csizmadia Géza és a Csetényi Református Kórus Primavera Kórus, vezényel: Horányi Ottilia
ARS SACRA FESZTIVÁL NÁDASDLADÁNY
A rendezvény honlapja:
A ZENE VILÁGNAPJA „SERKENJ FEL, KEGYES NÉP!” 2015. október 1. csütörtök 18.00 óra VODAFONE Sportcentrum Székesfehérvár, Gáz u. 19.
További információ: Alba Regia Szimfonikus Zenekar e-mail: info@arso.hu  tel.: 70/682-0238
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Alba Regia Táncegyüttes, Primavera Kórus, Alba Regia Vegyeskar, Ars Musica, MusiColore, Vox Mirabilis, Tilinkó Zenekar, iskoláink énekes, muzsikus és táncos diákjai
SZENT ISTVÁN ORSZÁGA - BOLDOGASSZONY ORSZÁGA KÓRUSTALÁLKOZÓ 2015. október 10 - 11. szombat - vasárnap ÜNNEPI HANGVERSENY 2015. október 10. 17:00 Szent Imre templom, Székesfehérvár, Városház tér 4. Az ünnepi koncertet követően TISZTELETADÁS Szent István nyughelyénél a Nemzeti Emlékhelyen a résztvevő kórusokkal és vendégeinkkel
Adományokat köszönettel elfogadunk a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány székesfehérvári Szent Imre Iskolaháza gyermekei ellátására.
A RENDEZVÉNY VÉDNÖKEI Spányi Antal megyéspüspök Vargha Tamás honvédelmi államtitkár, országgyűlési képviselő Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár MJV polgármestere Dr. Molnár Krisztián Fejér megye Közgyűlésének elnöke
A RENDEZVÉNY MEGHÍVÓJA
A belépés ingyenes.
HALOTTAK-NAPI KONCERT 2015. november 5. csütörtök 19.30 FELSŐVÁROSI SZENT SEBESTYÉN TEMPLOM, SZÉKESFEHÉRVÁR
Közreműködik: ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR ALBA REGIA VEGYESKAR - karigazgató: KNEIFEL IMRE PRIMAVERA KÓRUS - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA
FRANZ VON SUPPÈ: REQUIEM
vezényel: DRAHOS BÉLA
Csereklyei Andrea Megyesi Schwartz Lúcia Horváth István Gábor Géza
- szoprán - alt - tenor - basszus
szólisták:
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar FARKAS FERENC HANGVERSENYBÉRLETÉNEK 1. hangversenye
KARÁCSONYI KONCERT 2015. december 18. péntek 19.30
Közreműködik: ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR PRIMAVERA KÓRUS - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA ALBA REGIA VEGYESKAR - karigazgató: KNEIFEL IMRE vezényel: EUGENIY CHEVKENOV
J. S. BACH: KARÁCSONYI ORATÓRIUM I - III.
szólisták: BREINICH BEÁTA - szoprán KRAJNYÁK DALMA - alt SEBŐK ATTILA - tenor GRADSACH ZOLTÁN - basszus
orgona continuo: DINYÉS SOMA
Bazilika Székesfehérvár
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
S
Z
É
K
E
S
F
E
H
É
R
V
Á
R
O
N
A zenei rendezvénnyel a nemzetközi Bach-köszöntéshez kapcsolódunk más magyar városokkal együtt: http://bachinthesubways.com/
Búcsúzunk a Primavera kórus kiváló basszus énekesétől, alapító tagjától, barátunktól, Vadászy Lacitól.