Szeretettel köszöntjük
HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
MEDVECZKY ÁDÁM karmester, a magyar zeneművészet kategória Prima Primissima díjasa a díjátadó gálán a Művészetek Palotájában 2016. december 2-án. /MTI Fotó: Kovács Tamás/
Szeretettel gratulál a Primavera Kórus és karnagya, Horányi Ottilia
Szili Gabriella Schöck Atala Megyesi Zoltán Borka Ákos
- szoprán - alt - tenor - basszus
Közreműködik:
HELYSZÍNVÁLTOZÁS
A Primavera Vegyeskar Egyesület részvételét támogatja: Székesfehérvár MJV és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
A Primavera Vegyeskar Egyesület felkészülését támogatja: Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
A rendezvény megszervezését támogatja: Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
vezényel: DRAHOS BÉLA Liszt-díjas fuvolaművész, karmester
Fehérvári fiatalok utcaszínházi előadása az '56-os forradalom helyi eseményeiről
Zene: Cserta Balázs és Szirtes Edina Mókus Koreográfus: Majoros Róbert és Rovó Tamás Szerző/rendező: MATÚZ JÁNOS
a Vörösmarty Színház és a Szabadszínház művészei Primavera Kórus /Horányi Ottilia/ Alba Regia Vegyeskar /Kneifel Imre/ Alba Regia Táncegyüttes gyermek- és ifjúsági csoportjai Megadance Táncstúdió növendékei Székesfehérvár diákjai
Közreműködnek:
NEMZETI ÜNNEP Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója MAGYAR ADVENT - SZÉKESFEHÉRVÁR 2016. október 24. 16:00 Városház tér - Fő utca - Hotel Magyar Király előtti tér
Estére ott voltam a világ közepén"
Közreműködik:
Szakács Domonkos
- klarinét
részletek:
Szeretettel köszöntjük kedves karnagyunkat, HORÁNYI OTTILIÁT, a Primavera Kórus alapítóját, Székesfehérvár városának meghatározó zenei egyéniségét abból az alkalomból, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen átvehette ARANYDIPLOMÁJÁT.
© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Székesfehérvár énekesei és zenészei együtt ünneplik 2016. március 19-én szombaton Székesfehérváron JOHANN SEBASTIAN BACH születésének 331. évfordulóját.
A rendezvény szervezője: Primavera Kórus
Támogató: Alba Pláza Bevásárlóközpont Sulitech “a teljesség igényével” Bt.
Primavera Kórus, vezényel: Horányi Ottilia Horváth Elemér hegedűművész Horváth Péter csellóművész szólóének: Radics Éva, Vadászy Barbara, Reiner Renáta zongorán közreműködik: Szarka Andrea
Fellép:
2016. március 19. szombat 11:00 óra Alba Plaza, Székesfehérvár, Palotai út 1.
vezényel: DRAHOS BÉLA Liszt-díjas fuvolaművész, karmester
HÚSVÉTI HANGVERSENY Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
2016. március 30. szerda 19.30 óra Szent Imre templom Székesfehérvár, Városház tér 4.
JOSEPH HAYDN 44. (e-moll “Gyász”) szimfónia és Missa brevis Sancti Joannis de Deo (”Kis orgonamise”)
Kersák Edina Tóka Szabolcs
- szoprán - orgona
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus (karigazgató: Horányi Ottilia) Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre) Vox Mirabilis Kamarakórus (karigazgató: Zemlényi Katica)
szólisták:
DALÁRÜNNEP European Opera Days
2016. május 7-8. szombat-vasárnap Erkel Színház Budapest
A “Húsvéti kórus” karbetétet a Dalárünnep negyvennyolc résztvevő kórusa együtt énekli az Operaház Kórusával A karbetétet vezényli: dr. Hoppál Péter
Vasárnap 19.00 órai kezdettel PIETRO MASCAGNI Parasztbecsület operaelőadás
A rendezvény tiszteletteljes főhajtás az Operaház első és örökös főzeneigazgatója, Erkel Ferenc előtt, aki a magyar kórusmozgalom elindítója, és tíz éven át első országos karnagya volt.
“MÁJUSI HANGVARÁZS” kórushangverseny a királynék városából és a királyok városából
2016. május 22. vasárnap 17:00 Táncház Székesfehérvár, Malom u. 6.
Fellép:
Székesfehérvári Primavera Kórus vezényel: Horányi Ottilia
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság vezényel: Kővári Péter
K Ó R U S T Á R S A S Á G   LISZT FERENC
MŰSOR (a nagyításhoz kattintson a kép(ek)re)
2016. május 24. kedd 18:00 Szent István Terem Szent István Művelődési Ház, Székesfehérvár A „ZENEI NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY” hangversenye Díszvendég a Primavera Kórus karnagya: HORÁNYI OTTILIA
(a nagyításhoz kattintson a meghívóra, illetve a műsorra)
HARMONIA ALBENSIS 2016. július 14. csütörtök 19.30 Bazilika, Székesfehérvár
Női sorsok elevenednek meg Caccini, Puccini, Berlioz, Giordano, Verdi és Wagner zeneműveiben
vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM Liszt- és Kossuth-díjas karmester
Közreműködik: BOROSS CSILLA operaénekes ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
PRIMAVERA Kórus - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: KNEIFEL IMRE VOX MIRABILIS Kamarakórus - karigazgató: ZEMLÉNYI KATICA ARS MUSICA Vegyeskar - karigazgató: SZABÓ ADRIENN
DONNE SANTE”
Születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük Medveczky Ádámot. Isten éltesse!
vezényel: DRAHOS BÉLA Liszt-díjas fuvolaművész, karmester
MUSICA SACRA SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY
2016. augusztus 16. kedd 21.00 óra /esőnap: augusztus 17./
ROSSINI Stabat Mater
Primavera Kórus /Horányi Ottilia/ Alba Regia Vegyeskar /Kneifel Imre/ Ars Musica Vegyeskar /Szabó Adrienn/ Clara Voce Vegyeskar /Gáspár Ágnes, Kiss Bernadett/ Vass Lajos Kórus /Fügedi-Bárd Judit/ és további énekesek
SVETLANA SHILOVA MAXIM PASTER PETR MIGUNOV
- mezzoszoprán - tenor - basszus
szólisták:
műsor:
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a régió énekkaraiból álló Egyesített Kórus:
sztárvendég: ROST ANDREA szoprán Liszt- és Kossuth-díjas
A koncert után a kórusok, a zenészek és a közönség a Városház téren Somorjai Ferenc emléktáblája előtt mécsesek fényében Kodály Esti dalának eléneklésével emlékeztek az egykori zenetanárra, karnagyra, a szép városi hagyománnyá vált Harmonia Albensis koncertsorozat szülőatyjára.
II. (Vak) Béla, a Fény koldusa: Száraz Dénes Felicián koronázó érsek: Blaskó Péter Krónikás: Mihályi Győző Püspökök: Porogi Ádám és Kocsis Gábor Ilona, II. Béla felesége: Závodszky Noémi II. István, Könyves Kálmán fia: Sághy Tamás Eufémia, Könyves Kálmán második felesége: Kerkay Rita
KÖZREMŰKÖDÉS A 2016. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK II. (VAK) BÉLA A Fény koldusa
Dramaturg: Matuz János Zeneszerző: Márta István és Szirtes Edina Mókus Koreográfus: Horváth Csaba Díszlettervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida
Szirtes Edina Mókus     és Zenekara Táncosok Dobosok Kórus: Primavera Kórus és Alba Regia Vegyeskar énekesei
Rendező: Szikora János
További közreműködők:
ARS SACRA Kulturális Örökség Napjai Nyitott Templomok Napja
szoprán szóló: Vadászy Barbara zongora: Szarka Andrea
műsor: Halmos László: Minden földek J. Arcadelt: Ave Maria G. Donizetti: Ave Maria Sz. Rachmaninov: Ave Maria Liszt Ferenc: Ave Maria Orbán György: Ave Maria W. A. Mozart: Ave verum Kodály Zoltán: Szép könyörgés Bárdos Lajos: Boldogasszony
„MINDEN FÖLDEK ISTENT DICSÉRJÉTEK!” a Primavera Kórus szabadtéri koncertje
2016. szeptember 17. szombat 17.00 óra SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY /esőhelyszín: Csók István Képtár, Bartók B. tér 1./
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
ARS SACRA Kulturális Örökség Napjai Nyitott Templomok Napja
szoprán szóló: Vadászy Barbara zongora: Szarka Andrea
műsor: Halmos László: Minden földek J. Arcadelt: Ave Maria G. Donizetti: Ave Maria Sz. Rachmaninov: Ave Maria Liszt Ferenc: Ave Maria Orbán György: Ave Maria W. A. Mozart: Ave verum Kodály Zoltán: Szép könyörgés Bárdos Lajos: Boldogasszony
„DALOLJATOK AZ ÚRNAK” a Primavera Kórus koncertje
2016. szeptember 25. vasárnap 19.00 óra Maroshegyi Szent Kristóf templom Székesfehérvár, Maroshegy, Batthyány utca 4.
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
XI. NEMZETKÖZI ROMANTIKUS KÓRUSZENEI FESZTIVÁL VESZPRÉM 2016. október 14-15-16.
a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság szervezésében és meghívására a Primavera Kórus részvétele a XI. Nemzetközi Romantikus Kóruszenei Fesztiválon
Program: október 14. 19:00 Hangvilla                  Megnyitó és hangverseny: Veszprém bemutatkozik" október 15. 10:00 zenei atelier és rövid hangversenyek a városban                    19:00 Egyetem Aula                              Vendégkórusok hangversenye október 16. 10:00 Hangvilla „A szlovén kóruszene nyomában”                              prof. Tomaž Faganel előadása (Ljubljanai Egyetem)                    13:00 Hangvilla                              Fesztivál gálakoncert
HALOTTAK-NAPI KONCERT 2016. október 30. vasárnap 19:30 FELSŐVÁROSI SZENT SEBESTYÉN TEMPLOM, SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR PRIMAVERA Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre VOX MIRABILIS Kamarakórus - karigazgató: Zemlényi Katica ARS MUSICA Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn
W. A. MOZART: ADAGIO, A-dúr Klarinétverseny KV. 622. REQUIEM
vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM Liszt- és Kossuth-díjas karmester
Zavaros Eszter Vörös Szilvia Szappanos Tibor Cser Krisztián
- szoprán - alt - tenor - basszus
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar FARKAS FERENC HANGVERSENY- BÉRLETÉNEK 1. hangversenye
KARÁCSONYI KONCERT 2016. december 16. péntek 19:30
J. S. BACH: KARÁCSONYI ORATÓRIUM IV - V - VI.
SZENT IMRE TEMPLOM, SZÉKESFEHÉRVÁR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
S
Z
É
K
E
S
F
E
H
É
R
V
Á
R
O
N
A zenei rendezvénnyel az évenkénti nemzetközi Bach-köszöntéshez kapcsolódunk más magyar városokkal együtt: http://bachinthesubways.org/listen/
A ZENE VILÁGNAPJA 2016. szeptember 30. péntek 18.00 óra Alba Regia Sportcsarnok Székesfehérvár, Gáz u. 19.
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar - vezényel: Drahos Béla, szólisták: Radics Éva szoprán, Katona Lóránt tenor, Primavera Kórus, Alba Regia Vegyeskar, Vox Mirabilis Kamarakórus, Ars Musica Kórus, Bástya Kamarakórus, Tilinkó Zenekar, Fehérvári Dobzenekar, Alba Regia AMI Gabonca és Pulutyka csoportja, iskoláink énekes, muzsikus és táncos diákjai
Búcsúzunk a Primavera kórus kiváló szoprán énekesétől, barátunktól, Bíró Ildi Taszitól.
ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR PRIMAVERA KÓRUS - karigazgató: HORÁNYI OTTILIA ALBA REGIA VEGYESKAR - karigazgató: KNEIFEL IMRE