© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2017. január 22. vasárnap 18:00 Vörösmarty Színház
Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Vörösmarty Színház rendezésében ünnepi gálaműsor.
A műsorban felcsendül többek között Kodály Zoltán három kórusműve: Székely keserves, Norvég leányok, Szép könyörgés
Közreműködik:
Primavera Kórus - karnagy: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre
„SZÉP SZAVÚ MÚZSA” Kodály Emlékhangverseny 2017. március 06. hétfő 18:00 Vörösmarty Színház
A Kodály Zoltán emlékév gazdag programjának nyitóeseménye Székesfehérvár város rangos együtteseinek előadásában
Első rész: Ének Szent István királyhoz Népdalcsokor Kodály Zoltán gyűjtéséből Fáj a kutyámnak a lába Magas fenyő - két bicinium Jó gazd’asszony Nagyszalontai köszöntő Zöld erdőben Karácsonyi pásztortánc Táncnóta Vejnemöjnen muzsikál
Horatii carmen Ének Szent István királyhoz A csikó A 114. genfi zsoltár Székely keserves Sík Sándor Te Deuma Népdalok és táncok Fejér megyéből Kodály csabdi és mányi gyűjtése alapján Második rész: Psalmus Hungaricus
Program és előadók:
„Ne csak külsőségekben legyen magyar a mi kis világunk, hanem a lelkek mélyéig, mert így lesz igazán a mienk. A lelkek mélye pedig különösképpen a zene országa.” /Kodály Zoltán/
vezényel: Pad Zoltán
HÚSVÉTI HANGVERSENY Minden hang az Urat zengje! Köszönjétek meg néki minden művét!
2017. április 19. szerda 19.30 óra Szent Sebestyén templom Székesfehérvár, Felsőváros
JOSEPH HAYDN A TEREMTÉS
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus (karigazgató: Horányi Ottilia) Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre)
Szeretettel gratulálunk kiváló énekeseinknek, a Bory Jenő Általános Iskola pedagógusainak: Horváthné Puru Olginak, Sziklai Szilvinek és Horváth Csabinak, valamint tehetséges tanítványaiknak a 2017. március 15. napi nemzeti ünnepünkön rendezett nagyszabású utcaszínházi ünnepi előadásban való alkotó közreműködésükhöz. Az ŐRZŐK” című műsor rendezője dr. Matuz János.
Szalai Ágnes Komáromi Márton Najbauer Loránt
- szoprán - tenor - basszus
Szólisták:
„SZÉLRÓZSA - kórusművek minden országból és Kodály országából” A 45 ÉVES PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE
2017. május 21. vasárnap 17.00 óra a ****Hotel Magyar Király kupolatermében Székesfehérvár, Fő u. 10.
Műsor:
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
Lennon - McCartney: Yesterday E. Fábrez Boleras Sevillanas G. Verdi: Rabszolgakórus D. Hrisztov: Legénybúcsú Bartók Béla: Négy szlovák népdal Kodály Zoltán: Székely keserves Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány
szoprán szóló: VADÁSZY BARBARA bariton szóló: GÁSPÁR OTTOKÁR gitár: REINER RENÁTA kasztanyetta: SZIKLAI SZILVIA zongora: SZARKA ANDREA
G. O. Pitoni: Boldog, aki énekel B. Smetana: Az eladott menyasszony                      I. felv. Nyitókórus S. Asmussen: Scandinavian shuffle J. Sibelius: Finlandia Kodály Zoltán: Norvég leányok F. Willms: Bauernwalzer
A hangversenyt támogatja a ****HOTEL MAGYAR KIRÁLY
Részvétel az V. KESZTHELYI DALÜNNEPEN és a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN 2017. június 23-24. péntek-szombat
2017. június 23. péntek 18:40 Balatoni Múzeum, Keszthely, Múzeum utca 2.
2017. június 24. szombat 09:30 Fő téri Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom
Egyházi műsor: Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma Szőnyi Erzsébet: Ima alkonyi harangszóra G. Donizetti: Ave Maria Sz. Rachmaninov: Богородице Дево - Ave Maria F. Mendelssohn Bartholdy: Der 42. Psalm (Op. 42. Kantate 1.)
Világi műsor: Cl. Monteverdi: O primavera F. Schubert: Himnusz a Naphoz (An die Sonne) Kodály Zoltán: Székely keserves Daróci Bárdos Tamás: Farsangi vigasságok
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
szoprán szóló: Vadászy Barbara zongora: Szarka Andrea
2017. június 24. szombat 23:00 Helikon Kastélymúzeum Keszthely, Kastély u. 1.
TE DEUM” - ÖRÖKSÉGÜNK HIMNUSZA HARMONIA ALBENSIS 2017. július 13. csütörtök 19.30 Bazilika, Székesfehérvár
Kodály Zoltán: Nyári este | Vértanúk sírján | Budavári Te Deum
Közreműködik: ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR PRIMAVERA Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre VOX MIRABILIS Kamarakórus - karigazgató: Zemlényi Katica ARS MUSICA Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn
vezényel: JANOS ACS
BAKONYI ANIKÓ MEGYESI SCHWARTZ LÚCIA BALCZÓ PÉTER CSER KRISZTIÁN
- szoprán - alt - tenor - basszus
szólisták:
MUSICA SACRA NEMZETI EMLÉKHELY 2017. augusztus 12. szombat 21.00 /esőnap: augusztus 13./
G. VERDI: REQUIEM
Közreműködik: ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR PRIMAVERA Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre VOX MIRABILIS Kamarakórus - karigazgató: Zemlényi Katica ARS MUSICA Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn BUDAPESTI LANTOS Kórus - karigazgató: Gerenday Ágnes
vezényel: DRAHOS BÉLA Liszt-díjas fuvolaművész, karmester
LUKÁCS GYÖNGYI KOMLÓSI ILDIKÓ PATAKI ADORJÁN ALEXANDRU AGACHE
- szoprán - mezzoszoprán - tenor - basszbariton
szólisták:
A koncert után a kórusok, a zenészek és a közönség a Városház téren Somorjai Ferenc emléktáblája előtt  Kodály Esti dalának eléneklésével emlékeztek az egykori zenetanárra, karnagyra, a szép városi hagyománnyá vált Harmonia Albensis koncertsorozat szülőatyjára.
BUDAPEST BELVÁROSI MŰVÉSZETI NAPOK A Budapesti Monteverdi Kórus és a Primavera Kórus Monteverdi - Kodály jubileumi hangversenye 2017. szeptember 23. szombat 15.00 Aranytíz Kultúrház, Tolnay terem Budapest, V. Arany J. u. 10.
Közreműködik: Horváth Csaba - ének, Szabó István - lant, Krasznai Gáspár és Szarka Andrea - zongora
vezényel: Kollár Éva és Horányi Ottilia
A ZENE VILÁGNAPJA ÜNNEPI HANGVERSENY 2017. október 1. vasárnap 18.00 óra Alba Regia Sportcsarnok Sportcentrum Székesfehérvár, Gáz u. 19.
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar - vezényel Selmeczi György, Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar, Alba Regia Táncegyüttes, Tilinkó Zenekar, Alba Regia Vegyeskar, Primavera Kórus, Vox Mirabilis Kamarakórus, Ars Musica Vegyeskar, iskoláink énekes, muzsikus és táncos diákjai
SZENT ISTVÁN ORSZÁGA - BOLDOGASSZONY ORSZÁGA KÓRUSTALÁLKOZÓ 2017. október 7 - 8. szombat - vasárnap ÜNNEPI HANGVERSENY 2017. október 7. szombat 17:00 Szent Imre templom, Székesfehérvár, Városház tér 4. Az ünnepi koncertet követően TISZTELETADÁS Szent István nyughelyénél a Nemzeti Emlékhelyen a résztvevő kórusokkal és vendégeinkkel, fényfestés a Városház téren
Adományokat köszönettel elfogadunk a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány székesfehérvári Szent Imre Iskolaháza gyermekei ellátására.
A RENDEZVÉNY VÉDNÖKEI Spányi Antal megyéspüspök Brájer Éva Székesfehérvár MJV alpolgármestere Dr. Molnár Krisztián Fejér megye Közgyűlésének elnöke
A RENDEZVÉNY MEGHÍVÓJA
A belépés ingyenes.
MŰSOR
További információ: Alba Regia Szimfonikus Zenekar
EMLÉKÉV SZÉKESFEHÉRVÁR 2017
programok
A SZENT ISTVÁN ORSZÁGA - BOLDOGASSZONY ORSZÁGA KÓRUSTALÁLKOZÓ szakmai program megvalósítását 2017. évben Székesfehérvár MJV Önkormányzata, Fejér Megye Önkormányzata, a Székesfehévári Egyházmegye, a Magyar Művészeti Akadémia és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatta.
Paletta Magazin Paletta Magazin
A VIKTÓRIA VENDÉGE HORÁNYI OTTILIA 2017. november 8. szerda 17:00 Viktória Rehabilitációs Intézet Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. közreműködik a Primavera Kórus vezényel: Horányi Ottilia
SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2017. november 18. szombat 18:00 Táncház, Székesfehérvár, Malom u. 6.
ALBA REGIA VEGYESKAR - karnagy: KNEIFEL IMRE ARS MUSICA VEGYESKAR - karnagy: SZABÓ ADRIENN BÁNYÁSZ KÓRUS, VÁRPALOTA - karnagy: BORBÁS KÁROLY BÁSTYA KAMARAKÓRUS - karnagy: WÁGNERNÉ UGHY TÜNDE MUSICOLORE ÉNEKEGYÜTTES - művészeti vezető: RADICS ÉVA PRIMAVERA KÓRUS - karnagy: HORÁNYI OTTILIA A Primavera Kórust vezényli: KOMÁROMI ATTILÁNÉ, REINER RENÁTA, HORVÁTHNÉ PURU OLGA, VARGA JÚLIA, ARADY EMŐKE közreműködik: Vadászy Barbara - szoprán, Sziklai Szilvia - kasztanyetta, Szarka Andrea - zongora
BOROSS CSILLA ÉS BARÁTAI” 2017. december 1. péntek 19:00 Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre Ars Musica Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn
Vezényel: Medveczky Ádám Liszt-díjas, Kossuth-díjas karmester
Boross Csilla Kálmándi Mihály Sellei Etelka
- szoprán - bariton - szoprán
Szólisták:
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar FARKAS FERENC HANGVERSENY- BÉRLETÉNEK 1. hangversenye
Tatai Nóra - szoprán  Balogh Eszter - alt
vezényel: DRAHOS BÉLA Liszt-díjas fuvolaművész, karmester
KARÁCSONYI KONCERT 2017. december 17. vasárnap 19:30 Bazilika, Székesfehérvár
Műsor: Vivaldi: Gloria RV 589 Händel, Kodály, Farkas, Lisznyai, Bárdos művek és ismert karácsonyi dallamok
Közreműködik:
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2017 válogatás az előadás képeiből MŰSOR
Primavera Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre Hermann László Vonószenekar - művészeti vezető: Major István Alba Regia Szimfonikus Zenekar