© Minden jog fenntartva - Primavera Kórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko á ly Zo ltá n
4" style="width:92.94px;display:inline-block;-ms-transform-origin: 0%;-webkit-transform-origin: 0%;transform-origin: 0%;-webkit-transform: scaleX(1.001);-moz-transform: scaleX(1.001);-o-transform: scaleX(1.001);transform: scaleX(1.001);">n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028
A program július 22-én indul és augusztus 20-án fejeződik be, felkeltanapunk.hu oldalon már most is lehet gyakorolni. /kotta, egyszerű rögzítés és beküldés, stb./
Csatlakozás a Nyíregyházi Cantemus Kórus kezdeményezéséhez, részvétel a “Felkelt a napunk” rekordkísérletben 2020.07.22. - 2020.08.20.
Csatlakozzon minden énekes! Részletek a Cantemus Kórus honlapján:
HALOTTAK-NAPI KONCERT 2020. november 04. szerda 19:30 SZENT IMRE TEMPLOM, SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre ARS ORATORIA Kórus - karigazgató: Pad Zoltán PRIMAVERA Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia
vezényel: DINYÉS DÁNIEL
Műsor: Hindemith: Trauermusik Daróci Bárdos Tamás: Magyar Requiem Richard Strauss: Metamorfózisok
Közreműködik: Kiss Katalin - brácsa Horváth István - tenor Adorjáni Bálint - narrátor
elmaradt megvalósult elmaradt elmaradt elmaradt elmaradt elmaradt megvalósult megvalósult megvalósult megvalósult megvalósult
BEETHOVEN  250  EMLÉKEST 2020. december 17. csütörtök 19:00 Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR ALBA REGIA Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre ARS MUSICA Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn PRIMAVERA Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia VOX MIRABILIS Kamarakórus - karigazgató: Zemlényi Katica ARS ORATORIA Kórus - karigazgató: Pad Zoltán
vezényel: RAJNA MARTIN
Műsor: Beethoven: IX. szimfónia
Közreműködik: Kolonits Klára - szoprán Mester Viktória - alt Brickner Szabolcs - tenor Bretz Gábor - basszus
A ZENE VILÁGNAPJA ÜNNEPI HANGVERSENY 2020. október 1. csütörtök 18.00 óra Alba Regia Sportcsarnok Sportcentrum Székesfehérvár, Gáz u. 19.
KOTTAGRAFIKA KÉSZÍTÉSE, VÉGLEGESÍTÉSE Daróci Bárdos Tamás: Magyar requiem zenekari partitúra, zenekari szólamkották, kórus zongorakivonat 2020.11-12. hó Kottakiadás előkészítése Szerződések, lektorálás, köszöntők és ajánlások, szerkesztés, nyomdai munkálatok előkészítése.
ARS SACRA A PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE 2020.09.12. szombat Szent Mihály főangyal templom, Csákvár A XX. századi magyar kórusmuzsika szakrális gyöngyszemei Közreműködik: Szarka Andrea zongora
vezényel: Horányi Ottilia
ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíj Közalapítvány 2020.08.17. hétfő 17:00 Bory-vár, Székesfehérvár Az ösztöndíj (oklevél) ünnepélyes átadása
KOTTAGRAFIKA MUNKAPÉLDÁNY KÉSZÍTÉSE EREDETI KÉZIRATBÓL 2020.07-08-09. hó Daróci Bárdos Tamás: Magyar requiem zenekari partitúra, zenekari szólamkották, kórus zongorakivonat
HARMONIA ALBENSIS 2020.07.16. csütörtök 20:00 II. János Pál pápa tér (Bazilika mellett), Székesfehérvár Erkel Ferenc: István király - opera
HARMONIA ALBENSIS BEETHOVEN 250 2020.07.09. csütörtök 19:30 Szent Imre templom, Székesfehérvár Beethoven: C-dúr mise
Közreműködik: Primavera Kórus Alba Regia Vegyeskar Ars Oratoria Kórus Alba Regia Szimfonikus Zenekar
„Kincseink az ÉVSZAKOK” A PRIMAVERA KÓRUS KONCERTJE  2020.05.08. szombat 17:00 Hiemer-ház bálterme, Székesfehérvár Közreműködik: Radics Éva szoprán Szarka Andrea zongora
vezényel: Horányi Ottilia
KOTTAGRAFIKA MUNKAPÉLDÁNY KÉSZÍTÉSE EREDETI KÉZIRATBÓL 2020.02-03. hó Erkel Ferenc: István király az opera kóruskottája /182 oldal/
A PRIMAVERA Kórus a 2020-ban tervezett felkészülési munkát    a vészhelyzet hónapjaiban online kóruspróbák során folyamatosan elvégezte,    egyéb tervezett tevékenységeit maradéktalanul és zökkenőmentesen folytatta. A 2020. évi oldalunkon a szokásos módon bemutatjuk az év során elvégzett feladatokat. A kitűzött koncertek nagyrészt elmaradtak, de a felkészülésbe befektetett óriási munka nem veszik kárba.    A kiépített és bejáratott online kóruspróbák a művek alapos megtanulására alkalmasak.    Tapasztalatainkat szívesen megosztjuk az érdeklődőkkel. A 2021. év indítása hasonló körülmények között zajlik.    A következő évre a munkatervünk a járvány adta lehetőségek függvényében formálódik,    a szép és rangos feladatokra online kóruspróbákon készülünk.
PRIMAVERA CD UTÁNGYÁRTÁSA 2020.04. hó DARÓCI BÁRDOS TAMÁS: FEHÉRVÁRI TRILÓGIA CD-gyártás, ARTISJUS jogdíj
megvalósult
A Nemzeti Ünnep alkalmából a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola március 14-én 12:00 órára tervezett ünnepi műsorát követően a “Székesfehérvári Nemzeti Játék Szini Társulat” emléktáblájánál koszorút helyeznek el a Primavera Kórus énekesei Pelikán Udvar, Székesfehérvár, Kossuth utca 15.
megvalósult program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2020