© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Búcsúzunk a Primavera kórus kiváló szoprán énekesétől, barátunktól, Vadászy Lászlóné Marikától
A Nemzeti Ünnep alkalmából 2021. március 13-án 12:30 órakor a “Székesfehérvári Nemzeti Játék Szini Társulat” emléktáblájánál koszorút helyeznek el a Primavera Kórus énekesei Pelikán Udvar, Székesfehérvár, Kossuth utca 15.
A PRIMAVERA Kórus jelenleg is aktívan dolgozik.    A munkatervünk a járvány adta lehetőségek függvényében formálódik,    a szép és rangos feladatokra online kóruspróbákon készülünk. A kórusegyesület az egyéb feladatait zökkenőmentesen végzi. A kiépített és bejáratott online kóruspróbák a művek alapos megtanulására alkalmasak.    Tapasztalatainkat szívesen megosztjuk az érdeklődőkkel.
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PRIMAVERA SZERENÁD Ajándék kórusmuzsika az idősotthonok lakóinak 2021. június 29. kedd 18:00 Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40.
vezényel: Reiner Renáta
Szólót énekel: György Lászlóné Jucus Gáspár Ottokár
A PRIMAVERA Kórus a nyitás után örömmel próbál, és készül a fellépéseire.
A PRIMAVERA SZERENÁD koncertek sora a nyár végétől folytatódik.
Búcsúzunk a Primavera kórus kiváló tenor énekesétől, barátunktól, Kovács Imrétől
PRIMAVERA SZERENÁD Ajándék kórusmuzsika az idősotthonok lakóinak 2021. szeptember 21. kedd 18:00 Maroshegyi Gondozási Központ Székesfehérvár, Hargitai utca 7.
vezényel: Reiner Renáta
Szólót énekel: György Lászlóné Jucus Gáspár Ottokár
PRIMAVERA SZERENÁD Ajándék kórusmuzsika az idősotthonok lakóinak 2021. október 14. csütörtök 17:30 Hosszúsétatéri Idősek Otthona Székesfehérvár, Hosszúsétatér 12.
vezényel: Reiner Renáta
Szólót énekel: György Lászlóné Jucus Gáspár Ottokár
Az Aradi Vértanúk Napja - Nemzeti Gyásznap alkalmából 2021. október 6-án 9:00 órakor a Corpus Hungaricus szobornál koszorút helyeznek el a Primavera Kórus énekesei Székesfehérvár, Jávor Ottó tér
A ZENE VILÁGNAPJA ÜNNEPI HANGVERSENY 2021. október 1. péntek 18.00 óra Városháza Díszterme Székesfehérvár, Városház tér 1.
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar – karmester: Dobszay Péter Alba Regia Vegyeskar – karnagy: Kneifel Imre Kodály Zoltán Gimnázium Leánykara - karnagy: Feke Mariann Musicolore Énekegyüttes Cserta Balázs - klarinét, Horváth János - zongora Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar rézfúvós kvintettje a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendékei továbbá televíziós felvételről az összkari éneklésben: Alba Regia Vegyekar, Ciszterci Szent István Gimnázium, Primavera Kórus, Kodály Zoltán Ált. Isk, Gimn. és AMI, Teleki Blanka Gimnázium, Kossuth L. Ált. Isk., Tóvárosi Ált. Isk., Vasvári Pál Gimnázium .
A Primavera Kórus részvétele a 2021. évi Székesfehérvári Civil Napon 14:10 - 14:25   A Zenepavilonban felcsendülő műsorunkban                         a pandémia súlyos hullámai utáni közös örvendezésünknek adunk hangot,                         más műsorszámokkal imádságunkat fogalmazzuk meg,                         és nem utolsó sorban ligeti madrigálokkal szórakoztatjuk a publikumot. 9:00 - 15:00     Kitelepülésünk állandó programja:                         érdekes és különleges hallásfejlesztő játékok kicsiknek és felnőtteknek,                         3D zenei óriás puzzle az egész családnak                         zenei tematikájú játékok és feladványok minden korosztálynak
SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVIL NAP 2021. szeptember 18. szombat 9:00 - 15:00 Zichy liget Székesfehérvár
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2021. november 27. szombat 17:00 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István terem
Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre Arconic Köfém Nyugdíjas Férfikórus - karnagy: Mihály György Bástya Kamarakórus - karnagy: Wágnerné Ughy Tünde MusiColore Énekegyüttes - művészeti vezető: Radics Éva Primavera Kórus - karnagy: Szarka Andrea, Reiner Renáta Várpalotai Bányász Kórus - karnagy: Borbás Károly Vox Mirabilis Kamarakórus - karnagy: Zemlényi Katica
elmaradt program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2021