© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A Nemzeti Ünnep alkalmából 2021. március 13-án 12:30 órakor a “Székesfehérvári Nemzeti Játék Szini Társulat” emléktáblájánál koszorút helyeznek el a Primavera Kórus énekesei Pelikán Udvar, Székesfehérvár, Kossuth utca 15.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Várja az énekelni vágyó, szép hangú dalosokat a Primavera Kórus összetartó és lelkes közössége.
vezényel: DOBSZAY PÉTER Junior Prima-díjas karmester
HÚSVÉTI HANGVERSENY Stabat Mater
2022. április 13. szerda 19.30 óra Ciszterci templom Székesfehérvár, Fő utca
Joseph Haydn: 49. “La Passione” szimfónia – 2. tétel Joseph Haydn: Il Terremoto – Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Közreműködik: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus (karnagy: Szarka Andrea) Ars Oratoria Kamarakórus énekesei (karnagy: Pad Zoltán)
Kiss Diána Kálnay Zsófia
- szoprán - mezzo szoprán
szólisták:
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett karnagyunktól, Ottiliánktól…
Kedves énekesek, tanítványok, barátok, ismerősök, kedves közönségünk, hamarosan további információkat nyújtunk.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából 2022. február 25-án 10:00 órakor az Ötvenhatosok terén (Székesfehérvár, Budai út) koszorút helyeznek el a Primavera Kórus énekesei
vezényel: Szarka Andrea és Reiner Renáta
“AZ 50 ÉVES PRIMAVERA KÓRUS KÖSZÖNTI A 800 ÉVES ARANYBULLÁT” 2022. május 8. vasárnap 17.00 óra Hotel Magyar Király kupolaterme Székesfehérvár, Fő utca 10. A Primavera Kórus vendégei: a Teleki Blanka Gimnázium Vegyeskara és a MusiColore énekegyüttes énekesei A koncert védnöke: Lehrner Zsolt Székesfehérvár MJV alpolgármestere
A belépés ingyenes. Adományokat gyűjtünk a háború elől menekülők megsegítésére.
HORÁNYI OTTILIA énektanár, karnagy, a Székesfehérvárért díj, Fricsay Richárd Zenei Díj, Fejér megye Prima-díj és Pro Civitate Emlékérem kitüntetettje, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium és Óvónőképző, valamint a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola nyugalmazott tanára, karnagya, a Primavera Kórus alapító karnagya, Székesfehérvár zenei életének meghatározó alakja 2022. április 11-én életének nyolcvanadik esztendejében elhunyt. Búcsúztatására 2022. május 11-én, szerdán 18.00 órakor a székesfehérvári Szent Imre Plébániatemplomban (Városház tér 4.) gyászmise keretében kerül sor. A szentmisét Spányi Antal megyéspüspök tartja. Székesfehérvár nevében dr. Cser-Palkovics András polgármester vesz búcsút a város saját halottjától. Temetése 2022. május 13-án, pénteken 14.00 órakor lesz a szülőhelyén, Vecsésen, a város temetőjében (Vecsés, Ecseri utca 13.) római katolikus szertartás szerint. Emlékét szeretettel megőrizzük!
SZILAS IMRE: PÜNKÖSDI MISE /beatmise/ 2022. június 12. vasárnap 9:30 óra Fatimai Szűzanya Plébániatemplom Budapest - Soroksár, Szent László u. 149. Közreműködik: Szilas Imre Kórus és Zenekar         (karnagy: Rózsásné Kubányi Andrea, Szegeczky Ági) Primavera Kórus, Székesfehérvár (karnagy: Szarka Andrea) Vigyinszki Máté - szólógitár Ullmann Ottó - basszusgitár Bardóczi Gyula - dob Szilas Imre - orgona
Kórushangverseny a Sopron Lady Lions Club szervezésében “Az 50 éves Primavera Kórus és a 8 éves MusiColore Énekegyüttes köszönti a 800 éves Aranybullát” 2022. július 2. szombat 19.00 óra Soproni Evangélikus tempom Sopron, Templom utca 10. A Soproni Lady Lions Club vendégei: Primavera Kórus (karnagy: Szarka Andrea és Reiner Renáta) MusiColore Énekegyüttes (művészeti vezető: Radics Éva)
Belépés díjtalan, jelképes adományaikat - 2.000 Ft értékben - szívesen fogadjuk. Támogatói jegyek a helyszínen és a Lady Lions tagoknál kaphatók. A koncert bevételéből két soproni gyerekotthon lakóinak nyári táboroztatását támogatjuk.
KÖZREMŰKÖDÉS A 2022. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY - 2022.08.19-21. 21:00 (esőnap: 2022.08.22.)
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK III. ANDRÁS Az utolsó aranyágacska
Díszlettervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida Súgó: Weil Szilvia Ügyelő: Kalmár Johanna, Horváth Iza Zene: Szirtes Edina Mókus Koreográfus: Horváth Csaba Rendezőasszisztens: Németh Mariann, Nagy Attila József   Rendező és forgatókönyvíró: Szikora János
III. András: Sarádi Zsolt Boldog Erzsébet: Varga Lili Lodomér érsek: Mihályi Győző Kőszegi Iván: Egyed Attila Morozini Tomasina (III. András anyja): Varga Gabriella Estei Beatrix: Ballér Bianka II. András: Sághy Tamás IV. Béla: Lábodi Ádám Mária, szicíliai királyné: Závodszky Noémi Öreg király: Körtvélyessy Zsolt A gyermek III. András: Szikora Ármin Fenenna (III. András első felesége): Ladányi Júlia I. Püspök, IV. Miklós pápa: Ács Tamás II. Püspök, Főúr a király környezetében: Strasszer Domonkos Velencei követ, Szószóló: Fehérvári Péter Azzo, II. Károly, Főúr a király környezetében: Rovó Tamás Főurak a király környezetében: Szabó Miklós Bence, Halmos Dániel, Csáky Máté, Bencze Zoltán
Táncosok: Buzási Patrik, Gyulai Ákos, Jenei Kristóf, Jenei Márton, Mészáros Attila, Nedvig Balambér, Nedvig Bendegúz, Pásztor Richárd, Rovó Tamás, Varga Kristóf, Ács Bianka, Csikós Anna, Farkas Angéla, Fekete Kitti, Fürst Daniella, Gál Beáta, Jecs Noa, Koreny Réka, Kósa Adrienn, Mayer Veronika, Takács Rebeka, Vén Míra Panna Kórus: A Fehérvári Koronázó Kórus Kneifel Imre vezényletével Csoportos szereplők: Diákok a Rákóczi Szövetség szervezésében, Schneider-Zay Ákos, Antal Tímea Gyerekszereplők: Koreny Dorka Aletta, Koreny Zsófia, Kovács Réka, Mátay Flóra Korina, Rideg Lotti, Rumi Bercel, Strasszer Emma, Szarka Johanna Zenészek: Cserta Balázs, Cserta Gábor, Horváth Dávid, Ölvedi Gábor, Soós László, Szakáll Béla, Szirtes Edina
 A kedvezőtlen időjárás miatt az előadások új időpontja: 2022.08.26-27-28.  21:00
A Primavera Kórus részvétele a 2022. évi Székesfehérvári Civil Napon 14:10 - 14:20   A Zenepavilonban felcsendülő műsorunkkal                         rövid ízelítőt adunk idei repertoárunkból. 9:00 - 15:00     Kitelepülésünk állandó programja:                         érdekes és különleges hallásfejlesztő játékok kicsiknek és felnőtteknek,                         3D zenei óriás puzzle az egész családnak                         zenei tematikájú játékok és feladványok minden korosztálynak
SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVIL NAP 2022. szeptember 10. szombat 9:00 - 15:00 Zichy liget Székesfehérvár
ARS SACRA Kulturális Örökség Napjai Nyitott Templomok Napja
A misén orgonán közreműködik:      Kardos Édua Xavéria A hangversenyen szólót énekel:              György Lászlóné                                                                    Gáspár Ottokár
Műsoron: Liszt Ferenc,   C. Saint-Saëns,  A. Dvořak,  Kodály Zoltán, Halmos László, G. Young, Szőnyi Erzsébet, S. K. Albrecht, Daróci Bárdos Tamás, Berkesi Sándor, Tillai Aurél   művei
„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” Jn 13,3 a Primavera Kórus hangversenye
2022. szeptember 18. vasárnap 18.00 óra közreműködés a szentmisén, mise után hangverseny Szent Kristóf templom Székesfehérvár, Maroshegy, Batthyány utca 4.
vezényel: Szarka Andrea és Reiner Renáta
A ZENE VILÁGNAPJA ÜNNEPI HANGVERSENY 2022. október 1. szombat 19.00 Alba Regia Sportcsarnok Székesfehérvár, Gáz u. 19.
Közreműködnek: Alba Regia Szimfonikus Zenekar - vezényel Dobszay Péter Székesfehérvár Ifjúsági Fúvószenekar Horvát Zenei Szövetség Kamarazenekara Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium népizenekara Alba Regia Táncegyüttes Verő Johanna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója felnőtt kórusok: Alba Regia Vegyeskar, Ars Musica Kórus, Primavera Kórus, Fejér megyei Szent György Kórház Kórusa, Vox Mirabilis Kamarakórus, iskoláink énekes, muzsikus és táncos diákjai
HALOTTAK-NAPI KONCERT 2022. november 04. péntek 19:30 Szent István Székesegyház (bazilika)
Alba Regia Szimfonikus Zenekar Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre Vox Mirabilis Kamarakórus - karigazgató: Zemlényi Katica Primavera Kórus férfikara - karigazgató: Szarka Andrea Ars Musica Kórus férfikara - karigazgató: Szabó Adrienn
vezényel: DOBSZAY PÉTER Junior Prima-díjas karmester
Mozart: Requiem
Molnár Ágnes - szoprán, Balogh Eszter - alt, Csapó József - tenor, Najbauer Lóránt - basszus
SZENT ISTVÁN KIRÁLY KONCERT 2022. november 12. szombat 19:00 Ciszterci templom, Székesfehérvár, Szent János köz 1.
vezényel: CSÁNYI VALÉRIA
Műsor: Beethoven: István király - nyitány Erkel: Magyar Cantate Erkel: István király - részletek az operából
Szólisták: Blaga Krisztina Pánczél Klaudia Ambrus Ákos Kádár Szabolcs János Koczka Tamás
SZENT ISTVÁN KIRÁLY KONCERT 2022. november 13. vasárnap 16:00 A Magyar Szentek temploma búcsújának napján Budapest, XI. Magyar tudósok körútja 1.
István Király Operakórus Primavera Kórus A 100 éves Koncertmuzsika Zenekar
vezényel: CSÁNYI VALÉRIA
Műsor: Beethoven: István király - nyitány Erkel: Magyar Cantate Erkel: István király - részletek az operából
Szólisták: Blaga Krisztina Pánczél Klaudia Ambrus Ákos Kádár Szabolcs János Koczka Tamás
Karigazgatók: Somogyváry Ákos Szarka Andrea
István Király Operakórus Primavera Kórus A 100 éves Koncertmuzsika Zenekar
Karigazgatók: Somogyváry Ákos Szarka Andrea
A MAGYAR KÓRUSOK, ZENEKAROK ÉS NÉPZENEI EGYÜTTESEK SZÖVETSÉGE, A KÓTA ELNÖKSÉGE KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI A
SZÉKESFEHÉRVÁRI PRIMAVERA KÓRUSNAK ÉS SZARKA ANDREA KARNAGYNAK
A MAGYAR ZENEKULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN VÉGZETT KIEMELKEDŐ MŰVÉSZI MUNKÁJÁÉRT AZ EGYÜTTES MEGALAKULÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁN. Székefehérvár, 2022. november 12.
Mindszenty Zsuzsánna társelnök  Vadász Ágnes főtitkár
Díszoklevél
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÓRUSTALÁLKOZÓ Kodály Zoltán (1882 - 1967) emlékére 2022. november 26. szombat 17:00 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István terem
Alba Regia Vegyeskar - karnagy: Kneifel Imre Kodály Zoltán Gimnázium Leánykara - karnagy: Feke Mariann Kodály Zoltán Gimnázium Vegyeskara - karnagy: Kneifel Imre Primavera Kórus - karnagy: Szarka Andrea és Reiner Renáta Várpalotai Bányász Kórus - karnagy: Borbás Károly Vox Mirabilis Kamarakórus - karnagy: Zemlényi Katica
17:00 Primavera Kórus Adventi koncertje énekszóló: György Lászlóné Jucus, Gáspár Ottokár vezényel: Szarka Andrea és Reiner Renáta 17.30 Az EsélyKör tagjainak kiállítása megnyitja: dr. Cser-Palkovics András polgármester, az est fővédnöke 18.00 Mészáros Petra - hegedű, Mészáros Petra és Reiner Renáta - duett zongorán kísér: Szarka Andrea György Roland - klarinét Schrenk Éva költő mondja el saját versét Közös éneklés az Egyensúlyunkért Alapítvány tagjaival Mits Péter és Győrök Márk gitár - ének kettőse Bokros Judit író, újságíró és Gellén-Miklós Gábor költő programja
A Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából az "EsélyKör" szervezésében 2022. december 2. péntek 17:00 Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet út 20.
Műsorvezető: Percze Ila Az est szervezője: Csutiné Schleer Erzsébet
ADVENTI CSILLOGÁS
vezényel: Pad Zoltán
Műsor: Corelli: g-moll „Karácsonyi” concerto grosso op. 6. No. 8. C. P. E. Bach: Magnificat, d-moll Wq. 215 H.772
Közreműködik:  Stefanik Márta – szoprán Megyesi Schwartz Lúcia – alt Megyesi Zoltán – tenor Najbauer Lóránt – basszus Alba Regia Szimfonikus Zenekar  Ars Musica Vegyeskar - karnagy: Szabó Adrienn  Primavera Kórus - karnagy: Szarka Andrea
KARÁCSONYI KONCERT 2022. december 22. csütörtök 19:30 Szent István székesegyház, Székesfehérvár
következik program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2022